Podmienky používania


Preambula

Všetky nasledujúce podmienky sa vzťahujú na internetový servis firmy „Keras-TZB, s.r.o.“ (ďalej uvádzaný ako „prevádzkovateľ stránky“), ktorý je poskytovaný pod doménou ganemo.sk. Následne sa táto internetová ponuka označuje ako „ganemo.sk“. Za osobu „Používateľ“ je myslená osoba, ktorá si robí nárok na používanie týchto služieb. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez udania dôvodu. Na prípadne zmeny upozorní.

 


Obsah online ponúk

Na ganemo.sk sú poskytované informácie a interaktívne počítačové služby. Prevádzkovateľ stránky urobí všetko preto, aby obsah tejto online ponuky bol správny a zodpovedal najnovším štandardom. Zároveň ale neručí za aktuálnosť, správnosť alebo kompletnosť poskytovaných informácii a služieb. Niektoré obsahy na ganemo.sk sú poskytované inými používateľmi. Za tieto informácie je zodpovedný daný používateľ a nie prevádzkovateľ stránky. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo, že može kedykoľvek chod stránky úplne alebo čiastočne pozastaviť.

 


Odkazy na iné stránky

Na ganemo.sk sa nachádzajú odkazy na webové stránky a zdroje iných prevádzkovateľov. Pri týchto webových stránkach a zdrojoch sa jedná o cudzie obsahy pre prevádzkovateľa stránky a on nemá žiaden vplyv na ich dostupnosť, zriadenie a obsah. Taký odkaz slúži iba ako informácia pre používateľa. Cudzie obsahy a zdroje, ktoré sú dostupné cez takéto odkazy, si prevádzkovateľ stránky neprivlastňuje, dištancuje sa od nich a preto nepreberá za ne zodpovednosť. Ak prevádzkovateľ stránky zistí alebo bude upozornení na to, že nejaká ponuka vykazuje protiprávne obsahy, tento odkaz bude zablokovaný a zrušený, pokiaľ to bude technický možné

 


Autorské práva a práva označovania

Copyright pre zverejnené a daným používateľom stránky osobne umiestnené obsahy prisluhuje jedine danému prevádzkovateľovi stránky. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto objektov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je dovolené bez výslovného povolenia.

 


Povinnosti používateľa

Používateľ zodpovedá za to, že používaním ganemo.sk nezraní práva tretieho a nepreviní sa proti platnému právu, obzvlášť z pohľadu autorských práv, práv súťaženia a trestného práva. Používateľ nesmie umiestniť žiadnu reklamu alebo odkaz v miestach, ktoré nie sú na to určené.

 


Obmedzenie zodpovednosti

Používateľ zodpovedá za to, že používaním ganemo.sk nezraní práva tretieho a nepreviní sa proti platnému právu, obzvlášť z pohľadu autorských práv, práv súťaženia a trestného práva. Používateľ nesmie umiestniť žiadnu reklamu alebo odkaz v miestach, ktoré nie sú na to určené.

 


Ochrana údajov

Pokiaľ v rámci ganemo.sk používateľ zverejní osobné údaje, je také uvádzanie údajov zo strany používateľa výlučne na základe dobrovoľnosti. Údaje vzťahujúce sa na osobu, ako emailová adresa, budú vyzdvihnuté iba vtedy, ak sú nevyhnutné pre používanie (stránky). Tieto osobné údaje budú prísne dôverne spracovávané. Údaje, ktoré sa nevzťahujú na osobu, ako údaje spotreby, môžu byť zverejnené alebo poskytnuté anonymne ďalej tretej strane, pokiaľ to na ganemo.sk nie je výslovne vyznačené ináč. Rôzne údaje vyplývajúce z návštevy stránky ganemo.sk sa automatický uložia. Tieto informácie sa použijú výlučne anonymne pre štatistické účely. Pre zjednodušenie používania ganemo.sk sa používajú tzv. Cookies. Použité cookies však nepoužijú žiadne osobné údaje (žiadne špecifický na osobu vzťahujúce sa informácie). Ak si používateľ nepraje, aby internetový prehliadač akceptoval cookies, môžu byť tieto deaktivované v nastaveniach internetového prehliadača.

 


Záverečné ustanovenie

Tieto podmienky majú byť vnímané ako súčasť ganemo.sk. Pokiaľ časti alebo niektoré sformulovania tohto textu platnému právnemu stavu nezodpovedajú, už nezodpovedajú alebo nie úplne zodpovedajú, zvyšné časti tohto dokumentu zostávajú v ich obsahu a platnosti nedotknuté. Tieto podmienky používania podliehajú právu Slovenskej Republiky.

 

Máte nejaké otázky?
Napíšte nám
 

Pre Ganemo.sk vytvorila aplikáciu firma

Web Site Design s.r.o.